Skip Navigation
Skmp to contents

한국전기화학회 한국전기화학회

gnbBg
부고 한국에너지기술평가원 양태현 박사 빙부상
작성자 KECS / 작성일 2017.02.06 / 조회수 529
한국에너지기술평가원 양태현 박사 의 장인께서 별세하였음을 알려드립니다.
 
 
 
 
1. 빈소: 천지장례식장 특1실(광주광역시 서구 풍서좌로 173-1)
 
2. 발인: 2017년 2월 7일(화)
 
3.  연락처: 010-3427-2283
 
 
삼가 고인의 명복을 빕니다.
 
 
(사)한국전기화학회장                                                          
 

위로가기

COPYRIGHT (C) KECS. ALL RIGHTS RESERVED.